NOORSI har i en årrekke administrert bransjegrupper av forskjellig slag, og NOORSI har nær 30 års erfaring med bransje- og myndighetsarbeid. Eksempler på bransjegrupper i NOORSI er tungbilgruppen som består av tungbilskoler og institusjoner som arbeider med etterutdanning YSK. Et annet eksempel er utrykningsinstruktørene som består av instruktører og undervisningsansvarlige for utrykningskjøring. Bransjegruppene har hatt stor nytte av felles utveksling av bransjekunnskap og kontakt opp mot offentlige myndigheter og andre interesseparter, som har kommet medlemmene til gode.

Bransjegruppene i NOORSI opprettes med formål å oppnå synergieffekter av fellesskap og å fremstå som en bransjesammenslutning. I tillegg kommer sosialt samvær med kollegaer og andre med samme interesse.

En bransjegruppe (kategori 2) er organisert slik:

 • Bransjegruppen har eget styre, normat på 5 personer. Når gruppen er tilstrekkelig stor avholdes det plenumsmøte med valg av styret i forbindelse med årskonferanser.
 • Bransjegruppen har eget budsjett i NOORSI budsjett som administreres av administrator for bransjegruppen i samarbeid med styreleder for bransjegruppen
 • Bransjegruppen har en eller to årlige konferanser med foredragsholdere, middag og sosialt samvær.
 • Bransjegruppen har egen webside. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.
 • Bransjegruppen har egen Facebookside
 • Bransjegruppen har egen brosjyre. Mulighet for annonsører, sponsorer og samarbeidspartnere, inntekter tilfaller styret disposisjon.

En bransjegruppe i NOORSI oppnår en rekke fordeler:

 • Profesjonell koorinering av bransjearbeid mot myndighetene
 • Profesjonelt informasjonsarbeid mot aktuell bransje, herunder registerføring
 • Sekretariat som tar seg av alle sekretæroppgaver
 • Mulighet for å arrangere kurs og oppdateringer
 • En til to årlige konferanser
 • Arrangere turer i inn- og utland
 • Ha en fast administrator i sekretariatet
 • Koordinering av myndighetskontakt og brev til myndighetene