NOORSI har i en årrekke administrert faggrupper av forskjellig slag. Et eksempel er VGS gruppen som består av nær 60 videregående skoler, som har dannet VGS gruppen under NOORSI paraplyen. Faggruppen har siden 2007 hatt stor nytte av felles utveksling av kunnskap, systemer, skjema, arbeidsmetoder, myndighetskontakt osv, som har kommet medlemmene til gode. Et annet eksempel er DOK48 gruppen som siden 2007 har arbeidet for harmonisering av dokumentert sikkerhetsopplæring, ift det som tidligere var §48 opplæring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Faggruppene i NOORSI opprettes med formål å oppnå synergieffekter av fellesskap og læring. I tillegg kommer sosialt samvær med kollegaer og andre med samme interesse.

En faggruppe (kategori 1) er organisert slik:

 • Faggruppen har en leder. Leder velges for to år om gangen i plenum.
 • Faggruppen har minst to plenumsmøter hvert år. Det innkalles med agenda og det skrives referat.
 • Faggruppen har eget budsjett i NOORSI budsjett som administreres av administrator for faggruppen i samarbeid med leder
 • Faggruppen har egen webside
 • Faggruppen har egen facebookside
 • Faggruppen kan ha egen brosjyre, egne kurs, seminar mm om ønskelig.

En faggruppe i NOORSI oppnår en rekke fordeler:

 • Sekretariat som tar seg av alle sekretæroppgaver
 • Plenumssamlinger med middag og sosialt samvær
 • Administrator som tar seg av innkalling og referat
 • Mulighet for å arrangere kurs og oppdateringer
 • Arrangere turer i inn- og utland
 • Ha en fast administrator i sekretariatet for administrative oppgaver
 • Koordinering av myndighetskontakt og brev til myndighetene