Som tidligere opplyst har styret i NOORSI tilsatt Audun T. Sætre som administrerende direktør. Han er en person de fleste kjenner i denne bransjen, da han tidligere var en markant direktør i NOORSI i perioden fra 2002 til 2011, totalt ca. 9 år. Han har de siste årene arbeidet som direktør i maritim bransje, noe som ikke er unaturlig da han opprinnelig var skipsfører av utdannelse.

Audun Sætre begynte i organisasjonen i 2002 og har i nært og godt samarbeid med styret bidratt til å bygge NOORSI til den betydningsfulle organisasjonen vi har i dag. Medlemsmassen økte i denne perioden fra rundt 120 bedrifter til nær 400 og NOORSI opparbeidet seg i disse årene et betydelig og viktig samarbeid med mange andre organisasjoner og myndigheter. Antallet personer opplært gjennom NOORSI sine opplæringsvirksomheter nærmet seg 40 000 årlig, og organisasjonen ble den desidert største i opplæringsbransjen for sertifiserte virksomheter. Det ble i samme periode utvidet til stadig nye fagområder hvor NOORSI økte medlemsmassen, herunder en betydelig masse av kontrollører i sakkyndig virksomhet. Samarbeidet mellom styret, administrasjon og faggrupper var avgjørende i denne sterke vekstfasen.

Sætre var en pådriver for samarbeid og en viktig bidragsyter for å etablere de brede samarbeidsfora man har i bransjen i dag hvor organisasjoner og myndigheter er samlet. Sætre tok også over organisasjonen i en tid hvor både økonomi og drift var vanskelig, og vendte dette til meget sterk vekst og en solid økonomi. Sætre var en utpreget  lagspiller med stor tillit og tiden under hans ledelse var preget av klare mål og retning.

Audun Sætre var også initiativtaker tll faggruppene som er i NOORSI i dag, noe som har vært en betydelig ressurs for organisasjonen. Han var også den som fikk til samarbeid på tvers av gamle skillelinjer, herunder med blant annet Løfteteknisk Forening LTF, Personløfterforeningen PLF samt andre organisasjoner og partene i arbeidslivet for øvrig. Om vi ikke tar feil har han allerede en rekke ideer til nye fagområder der NOORSI kan vinne terreng.

Styret har etter utlysing av stillingen som Adm. Dir. hatt et stort antall henvendelser fra medlemsbedriftene i NOORSI med oppfordring om å ta kontakt med Sætre med tanke på muligheter for gjeninntredelse. Det er ingen tvil om at han har vært sterkt savnet de årene han har vært borte. På denne bakgrunn tok styret kontakt med Sætre og drøftet mulighetene for gjeninntredelse, noe som etter betenkningstid resulterte i positiv beslutning.

NOORSI er meget fornøyd med at Audun Sætre nå kommer tilbake på laget og tiltredelse er satt til 1. februar. Styret, medlemsbedriftene og administrasjonen ønsker ham velkommen tilbake og ser frem til en nye periode med Sætre som leder.