Det ble fremlagt forslag for styret i begge foreninger om flere nye områder som kan gi gevinst for begge i et tettere samarbeid. Et av punktene som kan være betydningsfullt er forslag om opprettelse av et felles etikkutvalg, hvor målet er felles etikkregler for opplæring og kontroll. Tanken er felles oppfølging av seriøsitet blant opplærings- og kontrollvirksomheter samt bekjempelse av uetisk konkurranse i bransjene. Øvrige punkter som er vedtatt er blant annet juridisk fellesskap og samarbeid om bransjekonferanser.

PLF skal for øvrig bruke NOORSERVICE som sekretariat.