Uønsket hendelse: hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materielle verdier. For eksempel er rot og uorden en uønsket tilstand, mens det at en faktisk snubler i rotet en uønsket hendelse.

 

Eksempel: En enkel risikovurdering kan se slik ut:

Arbeidsoperasjon

Hva kan gå galt?                

Hva kan vi gjøre?                    

Fylle yngel i karene. Fôre/Sortere smolt. Flytting av smolt.

Belastningskader. Fall Eksem ved kontakt med fôr.

Bedre tilrettelegging. Pauser. Arbeidstid. Hindre fall: Rekkverk, gonde gangbaner og trapper. Sklisikkert underlag, god tilrettelegging. Eksem: Unngå hudkontakt med fôr og støv fra fôr.

Vaksinering

Stikke seg selv. Belastningskader.

Vernehansker, legeberedskap lokalt, automatisering, pauser, arbeidstid.

Rengjøring, definisering og lignende.

Formalin i kroppen, kreftfate. Malakittgrønt (mot sopp på rogn), opptak i kroppen, kreftfare.

Åndedrettsvern, hansker, verneklær, HMS-datablad.


 

Eksempel fra verksted:

Arbeidsoperasjon

Hva kan gå galt?

Hva kan vi gjøre?

Slipearbeider

Skiva "eksploderer" pga.feil type skive (sliping med kappskive).

Skiva er skadet eller feil/dårlig montert.

Sprut fra skiva og arbeidsstykket.

Sliperen starter ved skifting av skive.

Kontrollere at riktig skive er montert, at den sitter rett på spindel og er korrekt oppspent. Beskyttelsesskjerm skal være montert og tilpasset/vinklet slik

at den dekker operatøren.

Bruk av antiflame arbeidstøy, hansker, Sørg for at kontakten er tatt ut før skifting av skive.

Vernebriller og hørselvern  brukes.

Kappearbeider

Kappskiva setter seg fast (kiles) og eksploderer.

 Miste kontroll over vinkelsliperen.

Se over.

Bruk alltid begge hendene. Sørg for at justerbart håndtak er riktig innstilt.


 

Pussing/børsting

Ståltråd fra børsten kan løsne.

Kontrollere at stålbørste for høy hastighet benyttes.

Bruk egnet verneutstyr.

Generelt

Brannfare.

Skade på andre personer og materiale nær arbeidsstedet.

Pass på brennbart materiale nær arbeidsstedet. Ha brannslukningsapparat

tilgjengelig. Unngå at uvedkommende kommer nær arbeidsstedet. Fjern/beskytt materiale som kan skades av gnister.

 

Slike enkle risikovurderinger er mye brukt, og i mange tilfeller like gode som avanserte system dersom mer avanserte system verken blir forstått eller brukt av de ansatte.

Dersom vi skal lage risikoanalyse i henhold til NS 5814 eller andre relevante standarder (som bedriften kan være underlagt) kommer vi ikke utenom bruk av sannsynlighet og konsekvensvurderinger.